Algemene voorwaarden

Artikel 1
Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken een integrerend deel uit van de overeenkomst met onze klant, vanaf het ogenblik van aanvaarding. Zij worden onze klant voorgelegd voor de totstandkoming.
Hierbij worden nu reeds eventueel andersluidende voorwaarden op orderbevestigingen, facturen, afleveringsbons, enz. geweigerd.

Artikel 2
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Ranst, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 3
Ingeval van tekortkoming aan de betalingsverplichting zal van rechtswege een rente verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand op onze resterende vordering. Indien 14 dagen na ingebrekestelling bij ter post aangetekend schrijven onze vordering nog openstaat, zal deze van rechtswege verhoogd worden met een schadeloosstelling van 10% met een minimum van 50,00 €, onverminderd de eventuele gerechts- en invorderingskosten.

Artikel 4
Alle klachten dienen ons toe te komen per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na verzending van de factuur.

Artikel 5
Voordat een container wordt geplaatst zal de klant de toegankelijkheid voor een container ter plaatse controleren en erover waken dat er voldoende plaats is. Indien wordt vastgesteld dat er niet voldoende plaats werd gelaten voor de container en Aannemingen Jef MEEUS bvba genoodzaakt wordt de container terug mee te nemen, zal de klant gehouden zijn deze schade te vergoeden. Deze schade wordt forfaitair geraamd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 €. Aannemingen Jef MEEUS bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij beschadiging van voetpaden, tuinmuren, aanplantingen, ondergrondse putten, enz. indien de container toch wordt verhuurd.

Artikel 6
Overladen containers worden door onze diensten niet afgevoerd en moeten door de klant zelf binnen de normale proporties gebracht worden. Indien Aannemingen Jef MEEUS bvba kosten moet maken om de lading tot zijn normale proportie te brengen, dient de klant deze schade te vergoeden. Deze schade wordt geraamd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 €.
Eventuele schade aan voetpaden, aanplantingen, ondergrondse putten e.a. omwille van overlading vallen ten laste van de klant.
Eventuele boetes n.a.v. overgewicht zullen integraal aangerekend worden aan de klant, welke aansprakelijk blijft voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortspruiten.

Artikel 7
Het is ten strengste verboden giftige & gevaarlijke stoffen in de container te deponeren. Indien zulks toch gebeurt, blijft de klant aansprakelijk voor alle gevolgen welke hieruit kunnen voortspruiten.

Artikel 8
Alleen de rechtbanken van Antwerpen en het Vredegerecht van Zandhoven zullen bevoegd zijn voor regeling van eventuele geschillen. Enkel het Belgische Recht is van toepassing.